Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban

Nagyfalui üzenet, 2010. július "... A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok..." 2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –JÚLIUS ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2) 70. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-42; 11, 1-13)  Havi mottó:„Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt!” (2. Tim.1,8) Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket! Konkrét feladatunk: bárkivel beszélgetünk, tudatosan, legalább egyszer  mondjuk ki: „a Jó Isten áldjon meg téged!!!”   Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júliusában „Szeretteim! Ebben a hónapban a tanúságtételről akarok beszélni nektek.  A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok. Megkérlek titeket tegyetek tanúságot: a Szentírás Igazságairól, az Egyház tanításairól, az Égiekkel való személyes kapcsolatotokról. Tudnotok kell, hogy a legnehezebb azoknak tanúságot tenni a hitetekről, akikkel nap mint nap együtt éltek és dolgoztok. Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, ne legyen csak evilági, hanem legyen természetfölötti.             Lelki közösség csak akkor jön létre, ha van bátorságotok lelki tapasztalataitokról tanúságot tenni. Nemcsak a papok és a szerzetesek vannak meghívva a tanúságtevő életre, hanem mindazok az emberek, akik megvannak keresztelve és bérmálva! Ha felszámoljátok a lelketekben az emberektől való félelmet, akkor képesek lesztek erre.             Törekedjetek arra, bármerre is mentek, tanúságot tegytek: elsősorban példás életetekkel, pozitív beszédetekkel, türelmes szenvedésetekkel és az Isten kezéből elfogadott halálotokkal is. Ha a lelketek színültig van szeretetteljes Jelenlétünkkel, akkor nem fogtok tudni hallgatni akkor, amikor számotokra elérkezik a tanúságtevés ideje.             Ha kéritek Tőlem minden nap a Bölcsesség ajándékát, akkor Én felfedem nektek, mikor kell beszéljetek, mikor kell hallgassatok és kinek, mit, mennyit mondjatok. Nagyon fontos a tanúságtételnél, hogy először kérdezzétek és hallgassátok végig a felebarátotokat. Csak miután meglátjátok, hogy mire van szüksége, azután beszéljetek, odafigyelve folyamatosan a testvéretek befogadó képességére. Amint a gyógyszerész sem borítja az egész patikát a betegre, úgy ti se akarjatok egyszerre mindent elmondani a beszélgetésben.             Nem hallgathattok akkor, ha jelenlétetekben: Istent, Máriát, a Szenteket, papjaitokat, vallásotokat, meggyőződéseteket,... kigúnyolják. Nem hallgathattok akkor sem, ha jelenlétetekben az emberek másokat megszólnak, rágalmaznak, kétértelműen viccelődnek és alvilági énekeket énekelnek.             Ha a családotokban nem hallgatják meg szelíd figyelmeztetéseiteket, beszéljetek többet az Istennek a családotokról, mint a családotoknak Istenről. Vigyázzatok arra, hogy a tanúságtevésben tiszteljétek embertársaitok szabadságát, meggyőződését. Még a jónak a tovább adásában se legyetek erőszakosak. A ti feladatotok az, hogy elmondjátok az Igazságot, és nem az, hogy rá erőszakoljátok azt az emberekre.             A tanúságtételre azért hívunk meg titeket, mert annak következményei vannak. Ti boldogok vagytok, ha tanúságtételetek által sokan megtérnek, elindulnak a szeretet, a változás, a boldogság útján. Azzal is kell számoljatok, hogy lesznek, akik csodálkozva meghallgatnak titeket, de azután se jobbak, se rosszabbak nem lesznek. Fel kell készüljetek arra is, hogy tanúságtételetek miatt ellenetek fordulnak, kigúnyolnak titeket. Ilyenkor gondoljatok Jézusra, akit jóságos életéért keresztre feszítettek. Gondoljatok az apostolokra, akik Jézus evangéliumának a hirdetéséért a botozást, a megkövezést, a börtönt, sőt a vértanúhalált is elszenvedték. Gondoljatok az első keresztényekre, akiket a Jézusba vetett hitük miatt kirekesztettek, üldöztek. Jézus azt mondja nektek:’boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, megrágalmaznak és megölnek titeket! Ti ne attól féljetek, aki a múlandó testeteket megöli, hanem attól, aki a maradandó lelketeket akarja a pokolba vinni. Soha ne felejtsétek el, aki bátran megvall engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom vallani a mennyei Atyám előtt. Aki gyáván megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom tagadni a mennyei Atyám előtt’.             Én mondom nektek, még nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, az Igazságért, a meggyőződéséért,... élni, szenvedni, sőt ha kell meghalni. Higgyétek el, az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért készek áldozatot hozni. Kérlek titeket, engeszteljetek azokért, akik félelemből, lustaságból, kényelemből,... nem vállalkoznak a tanúságtevő keresztény életre. Engeszteljetek azokért is, akik a cigarettázásukkal, túlzott munkájukkal, bűnös életükkel,... tanúságot tesznek arról, hogy még nem tartoznak Krisztushoz. Ti tartozzatok azon kevesek közé, akik tisztaságotokkal, hűségetekkel, szeretetetekkel, erényes életetekkel vállalkoztok a fehér vértanúságra és ha Isten is úgy akarja a piros vértanúságra is! Megáldalak titeket a Jézus melletti bátor tanúságtevő lelkülettel!”   Házi feladat júliusra: „VIGYÁZZATOK ARRA, HOGY BESZÉDETEK NE ALVILÁGI, NECSAK EVILÁGI, HANEM TERMÉSZETFÖLÖTTI LEGYEN!!!”   (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)   Előretekintés 2010 augusztusára: Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét! Konkrét feladatunk lesz: megismertettjük és megszeretettjük a mennyei Atyát mindazokkal, akikkel találkozunk!!! Fr. Csilik János: BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ A titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságáról. ISTEN SZOLGÁJA Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK  ÉS VÉRTANÚ (1911-1953) Mikor és hol lesz Szilárd Püspök és Vértanú boldoggá avatása?  Erre a rendkívüli ünnepségre a nagyváradi Római Katolikus Bazilikában kerül sor 2010 október 30-án. 2010 március 27-én XVI. Benedek pápa jóváhagyta a titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságát elismerő dokumentumot. 2010 május 4-6. között Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök, Rómában megköszönte személyesen XVI. Benedek pápának a boldoggá avatás jóváhagyását. A Szentatya kihangsúlyozta, hogy Bogdánffy püspök személyében kiváló példaképet és közbenjárót kapott nemcsak a nagyváradi egyházmegye, hanem az egész világegyház. A boldoggá avatásra, Nagyváradra jön Angelo Amato érsek, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusa, aki majd a pápai dekrétum felolvasására és bemutatására kap megbízást. A boldoggá avatáskor a szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros – érsek lesz a nagyváradi főpásztor felkérése által. Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd 1911 február 21-én született a Torontál vármegyei Crna Bara – Feketetó nagyközségben (Jugoszlávia). A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett, utána a nagyváradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett. Mayer Antal apostoli kormányzó a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetemre küldte. 1934 június 29-én szentelte pappá Fiedler István Szatmár – Nagyvárad-i Püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott Váradőssi Lisieux-i Szent Teréz templomban. Teológiai és gimnáziumi tanárként Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban egyaránt tisztelt, szeretett és nagyrabecsült nevelő volt. 1947-ben Isten Szolgája Dr. Scheffler János, szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó áthelyezte Szatmárra, hogy az Egyház kormányzásban segítségére legyen. 1949 február 14-én Bukarestben, titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’Hara nuncius. Ugyan ezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott. 1953 október 2-án a nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. 1993 október 2-án kezdődött el a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szinten Tempfli József püspök úr kérésére. 1192 február 2-án volt utoljára szenttéavatás Nagyváradon, amikor Egyházmegyénk alapító Védőszentjét Szent László királyt avatták szentté. Ennyi évszázad után ismét részünk lesz egy ilyen magasztos történelmi és szent eseményben. Dr. Bogdánffy Szilárd Püspök az Egyházhoz való hűség vértanúja. Nem volt hajlandó egy olyan egyházi közösség élére állni, amilyet a kommunista vezetők akartak Romániában létrehozni, és amely nem ismerte el a Római Pápát a Katolikus Egyház fejének. Inkább a vértanúság útját választotta. Miért avatja boldoggá az Egyház Szilárd Püspköt és Vértanút? ·         Pappá szentelése után, az első ünnepélyes szentmiséjét Temesváron mutatta be 1934 július 1-én. Mottója a Szűzanya Magnifikátjának első mondata volt, amelynek szellemében élt: „Magasztalja az én lelkem az Urat!” (Lk.1,46) ·          Az első misés emlékképén Assisi Szent Ferenc a keresztről hozzá lehajló Krisztust átöleli. A kép hátoldalára ezt írta: „Szeretet kereszt nélkül lehetetlen! Kereszt szeretet nélkül elviselhetetlen!” ·         Egykori növendékei így nyilatkoztak róla: „nem tett külömbséget a különböző vallásúak között! Mindenkit egyformán szeretett, segített! Soha senkit nem bántott meg a legkisebb mértékben sem, a szegényeket különösképpen szerette, segítette! Számunkra példakép volt. Naiv, gyermeki lelkülettel rendelkezett. Bízott az emberekben, akkor is, ha ezzel visszaéltek! Mi is szerettük őt kivétel nélkül. Nagy szavak nélkül, ő valóban szent volt!” ·         1949 április 5-én történt letartóztatása után szinte mindene elveszett, csupán a doktori értekezésének egy gépelt másolata, egy monogrammos ezüst zsebórája és egy fehér színű miseruhája maradt meg. Mégis a legfontosabb, ami mindannyiunkra maradt a világ végéig világító élete! ·         A nuncius, aki püspökké szentelte azt mondta neki: „téged, Szilárd testvérem a vértanúságra szentellek.” Ő, ezt Jézusi lelkülettel, bátran vállalta. ·         Imája volt: „Istenem beleteszem a Te Szent Kezedbe az én miértekkel küzdő rövíd életemet! Te, jó vagy! Te tudod mit, miért engedsz meg! Uram, legyen meg a Te, Szent Akaratod!” ·         Rabtársai a következőket mondták róla: Szilárd rendkívül figyelmes, udvarias, alázatos ember volt! Mindenkibe erőt öntött, bátorított és imádkozott velük. Nyelvórákat és történelmi leckéket adott nekünk. Mindig bizakodó, jókedvű volt. Mindig tudott örömet szerezni nekünk. Egyik püspök társának azt mondta bizalmasan: „Egész éjjel ütöttek! A talpamon eltörtek egy seprűnyelet. Teljesen összetörtek!” Úgy kínozták, hogy csigára húzták és közben kérdezgették: akarja-e még a kapcsolatot a római Pápával? Ő minden kínzás ellenére is hűséges maradt a meggyőződéséhez, a Pápához! ·         Szent József kilencede előtt ezt imádkozta: „Úristen, aki Szent Péter bilincseit csodálatosan megoldottad és őt sértetlenűl kivezetted börtönéből, vezess ki minket is ebből a nagy és nehéz börtönből.” Amikor a gonoszok diadalt ültek halála felett, nem tudták, hogy ő már Isten örök szeretetében és békéjében van! Gondolkozzunk el azon, a kínzó gonosz emberek és a megkínzott vértanúi lelkek már Isten ítélőszéke elé kerültek. Vajon, halálunk után kinek a helyében szeretnénk lenni? Isten végtelen Irgalmát kérjük azon alvilági emberek részére, akik engedték, hogy földi életükben birtokba vegye és használja őket a Gonosz Lélek!!! Mi engesztelők, jövőnk Isten Akarata szerinti alakulásáért, minden nap kérjük Isten Szolgája, Bogdánffy Szilárd Püspök és Vértanú égi közbenjárását!  "...Jelenleg az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében vagytok. Ebben az utolsó időben, kegyelmeink által felszínre hozzuk belőletek mindazt a jót és rosszat, ami a lelketekben van..." 2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2) 65. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.2,22-40; Lk.5,1-11; Lk.6, 17-26; Lk.4,1-13; Lk.9,28-36) Havi mottó:„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian eljussunk az őszinte bűnbánó lelkületre! Konkrét feladatunk: Olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének első kötetét!!! Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 februárjában „Szeretteim! A közeljövőben számíthattok a ’Nagy Figyelmeztetésre’! Akkor Isten-i Jelenlétünkben fogtok elszámolni az eddigi életetekről, a jóról és a rosszról egyaránt. Jelenleg az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében vagytok. Ebben az utolsó időben, kegyelmeink által felszínre hozzuk belőletek mindazt a jót és rosszat, ami a lelketekben van. Ami a felszínre jön, azt ti is és a körülöttetek lévők is észreveszik. Azt akarjuk elérni veletek, ’az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében’, hogy a bennetek lévő jóért hálásak legyetek és a bűn miatt bűnbánatot tartsatok. Kik nem változnak meg ebben az utolsó időben? Akik nem őszinték önmagukhoz, akik sok bűnük ellenére is ártatlannak képzelik magukat. Akikben nincs alázatosság, nincs bűntudat és őszinte bűnbánat! Bánat nélkül nincs bocsánat. Hamis bűnbánat azokban van, akik ugyan megvallják a bűneiket, de nem dolgoznak azon, hogy elhagyják azokat. A hamis bűnbánók olyanok, mint a mesebeli róka, aki tyúkot lopott! Igaz, mondogatta: ’szánom-bánom’, de a tyúkot nem engedte el, sőt megette. Igaz bűnbánat azokban van, akik megvallják a bűneiket és komoly erőfeszítéssel elhagyják azokat, új életet kezdve. Gondoljatok Cortonai Szent Margitra! Nem változnak meg azok az engesztelők, akik folyton csak másokban veszik észre és teszik szóvá a bűnt, önmagukban azonban nem veszik észre. Nem indulnak el a változás útján azok sem, akik a gőgjük miatt nem fogadják el a figyelmeztetést. Egyesek nem engedelmeskednek indításainknak-tiltásainknak, sem a lelki vezetőik tanácsainak. Azok az önelégültek se változnak meg, akik sok-sok bűnük ellenére a lelki élet csúcsán képzelik magukat! Arra kérlek, keresd meg az okát önmagadban, vajon miért nincs pozitív változás az életedben! Előre megmondom nektek, a bűnben maradó emberek a ’Nagy Figyelmeztetéskor’ nagyon fájdalmas tisztuláson fognak átmenni. Lesznek olyanok, akik az égető tisztulásba, önmaguk látásába fognak belehalni. A jelenlegi ’kegyelmi időben’ kik indulnak el a változás útján? Azok az engesztelők, akik megtanulják az őszinteséget, akik alázatosan szembe mernek nézni bűneikkel; akikben bűntudat és őszinte bűnbánat van; akik elfogadják hálásan a külső és belső figyelmeztetéseket; akik megtanulnak Istennek engedelmeskedni; akik elindulnak a szentté válás útján… Ezek az engesztelők, a kisebb tisztulás mellett, nagy boldogságban fogják átélni a ’Nagy Figyelmeztetést’! Jelenleg mi a feladatotok? Tartasatok őszinte bűnbánatot mindazokért a bűneitekért, amelyeket: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettetek. Tartsatok őszinte bűnbánatot: hazugságaitok, önámításaitok, önbecsapásaitok, gőgötök, engedetlenségeitek, szeretetlenségeitek miatt. Kérjétek minden nap a Szenháromságot, hogy erényes élettel ajándékozzon meg titeket. Jelenleg mi teljesedik be Jézus Szavai közül? ’Ketten lesznek egy ágyban, egy házban, a mezőn, a malomban, az utcán… az egyiket felveszik, a másikat otthagyják’, attól fuggően, hogy volt-e jó változás az életükben, vagy sem. Elérkeztetek a szétválasztáshoz! Bármikor számithattok az isteni jutalmazásra vagy büntetésre! Készüljetek fel a harcra, a feszültségre, az ellenségeskedésre… a családon és a közösségen belül is. A virrasztásra, azaz az állandó készenlétre hívunk meg benneteket. Befejezesül még elmondom nektek azt is, hogy mi tesz benneteket alkalmassá az utolsó idők kegyelmeinek a befogadására. Vegyétek komolyan: a dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, szeretetnyilvánító és kérő imát! Törekedjetek úgy böjtölni, áldozni, szeretni, szenvedni,… hogy ezeknek a jó megélését meglássák rajtatok. Ugy haladjatok előre a jóban, hogy ’a Nagy Figyelmeztetéskor’ boldogan álhassatok meg Előttünk, a Szentek és az Angyalok előtt! Megáldalak titeket az őszinte bűnbánat lelkületével!” Házi feladat februárra: „GYAKOROLJUK NAPONTA A SZABAD IMÁT, AMELYBEN LEGYEN: DICSŐíTÉS, HÁLAADÁS, BŰNBÁNAT, SZERETETNYILVÁNíTÁS ÉS KÉRÉS! ” Előretekintés 2010 márciusára: Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát! Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ címü könyvének második kötetét!!!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!