Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,

Az Úrangyala (Angelus) Imádkozásának módja: Imádkozzuk a reggeli, déli és esti harangszóra. (A déli harangszót III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének emlékére.) A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk. Az Úrangyala helyett a húsvéti időben a "Mennynek Királyné Asszonya" (Regina caeli) Mária-antifonát imádkozzuk. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. + 1 Üdvözlégy Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. + 1 Üdvözlégy És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. + 1 Üdvözlégy Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Húsvéti időben: Mennynek Királyné Asszonya, Örülj szép Szűz! Alleluja! Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, Alleluja! Amint megmondotta vala, föltámadott! Alleluja! Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, Alleluja! Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja! Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. FORRÁS: Népénektár Bizottság [szerk.]: Éneklő Egyház. Budapest, Szent István Társulat, 1999. A "HÁROM ÜDVÖZLÉGY" TÖRTÉNETE: Az Istenanya Hackeborni Szent Mechtildnek (+1299), egy 13. században élt bencés nővérnek tette az alábbi nagy ígéretet. A szent életének vége felé aggodalommal telve gondolt arra a nagy pillanatra, amikor lelke majd elhagyja a testét, hogy bevonuljon az örökkévalóságba. Ezért arra kérte a Szűzanyát, hogy utolsó órájában kegyesen álljon mellette. A Szűzanya, aki már többször megjelent neki, meghallgatta ezt a fohászt, és így szólt hozzá: "Igen leányom, és a te kérésedet teljesítem, de én is kérnék tőled valamit: azt, hogy a kedvemért naponta imádkozz el három Üdvözlégyet. Az elsőt az Atya tiszteletére, a másodikat a Fiú tiszteletére, a harmadikat pedig a Szentlélek tiszteletére!" A Szent Szűz a három Üdvözlégyhez ígéretet is fűzött, amennyiben kitartóan, odafigyeléssel imádkozzák az emberek naponta azt: "Halálod óráján melletted leszek és vigasztalni foglak, és teljesen megvédelek téged az ördög hatalmától. Beléd öntöm a hit és a tudás fényét, hogy hitedet tudatlanság vagy tévedés meg ne kísértse. Közeledben leszek a földi élettől való elszakadás órájában, és átitatom lelkedet az Isten szeretetének örömével, hogy mindenek felett álló hatalma a halál minden gyötrelmét és keserűségét a szeretet boldogságává változtassa." FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!