Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól mindennap a teljes védelem kegyelmét, a sötétség napjaiban!

Csillik János atya - Szűz Mária üzenete 2010.10.04. 2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –OKTÓBER ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2) 73. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 17; 18; 19) Havi mottó:„Boldogok a lélekben szegények: övék a Mennyek Országa!” (Mt.5,3) Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól mindennap a teljes védelem kegyelmét, a sötétség napjaiban! Konkrét feladatunk: akarjuk látni és jótettekkel szeretni Jézust a szegényekben is!!! Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 októberében „Szeretteim! Jelenleg, egy olyan világban éltek, ahol bebiztosítjátok: a házatokat, kocsitokat, emberi életeteket. Tudnotok kell, mindezek a megpróbáltatás napjaiban semmi védelmet sem fognak nyújtani nektek! Egyesek azt gondolják, emberileg, ha a sötétség napjaiban lesz elegendő vizük, felvásárolt élelmiszerük, meleg ruhájuk, termopán ablakuk és ajtójuk, meg fognak menekülni a mérgező gázoktól. Előre megmondom nektek, a megpróbáltatás napjait, amely az egész emberiséget fogja érinteni: imában, böjtben és virrasztásban fogjátok végigélni, ott, ahol abban az időben lesztek! Amikor az egész világ és az egész emberiség teljes átalakuláson fog átmenni, Isten fog vigyázni rátok. Én elmondom nektek, hogy mi kell legyen a szívetekben és körülöttetek, hogy testileg és lelkileg is megmeneküljetek és másokat is megmentsetek, az utolsó időben, amelyben éltek. Arra vigyázzatok, hogy szívetek legyen tele erényekkel: bűnbánattal, szeretettel, engedelmességgel, alázatossággal, tisztasággal, buzgósággal, áldozatkészséggel, imádságos lelkülettel,... Az erényekkel teli szív belső védelmet fog nyújtani nektek! Az erények által Isten a halhatatlan lelketeket fogja megmenteni az Új Világra, az örök életre. Mi kell legyen körülöttetek, hogy a testetek külső védelemben részesüljön? - Legyen minden házban házi oltár! Mi legyen rajta? Szentírás, lelki könyvek, égi üzenetek, szentelt víz, tömjén, gyertya, Jézus, Mária, a szentek és angyalok képei vagy szobrai, „Egység Keresztje”, gyógyító kereszt, imakönyv, rózsafűzér, csodás érem, ... - Ajánlom, hogy a nyakatokban legyen megáldott kereszt, amely által az Istentől megjelölt kiválasztottak közé fogtok tartozni! Legyen a szobátok falán szentkép! Mindezek a megáldott szentelmények külső védelmet fognak nyújtani nektek és világítani fognak a sötétség napjaiban! - Legyen a családotok az első imaközösség, ahol naponta legalább egyszer, együtt könyörögtök az Úrhoz. - Legyen lelki vezetőtök, akinek úgy engedelmeskedtek, mint Jézus képviselőjének. Legyen lelki közösségetek, ahol legalább hetente egyszer találkoztok, imádkoztok, megbeszélitek a lelki dolgaitokat, ahol vigasztaljátok, bátorítjátok és segítitek egymást. - Legyen egy kiválasztott templomotok, zarándokhelyetek, ahová rendszresen, együtt eljártok, ahol átveszitek, megélitek és tovább adjátok a hallott tanításokat. Mit tegyetek szeretteitekért az utolsó időben, hogy ők is megmeneküljenek a Nagy Figyelmeztetéskor? - Ha elég alázatosak, szeretettel figyelmeztessétek őket mindarra, ami vár rátok a jövőben. - Ha megátalkodva nem hallgatnak rátok a következőket ajánlom nektek: o Kérjetek Istentől bocsánatot az ő nevükben is, minden este lefekvés előtt. o Ajánljátok fel őket Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. o Minden nap helyezzétek őket és az egész emberiséget Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek védelmébe. o Ajánljátok fel értük is az életszentségre való törekvéseiteket, engeszteléseiteket, imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket,... A többit bizalommal bizzátok Reánk! Higgyétek el végre, ha valakiért engeszteltek, azok a személyek nem fognak elkárhozni, mert a megpróbáltatás napjaiban majd elfogadják a bűnbánat kegyelmét, amire szükségük lesz!!! Befejezésül mondom, ha az Általam megmutatott keskeny úton jártok és oda vezettek másokat is, nem kell féljetek senkitől és semmitől, mert a sötétség napjaiban teljes védelemben fogtok részesülni. Megáldalak titeket a Belénk vetett teljes bizalom lelkületével!” Házi feladat októberre: „URAM, ISTENEM, TÖLTSD MEG A SZíVÜNKET ERÉNYEKKEL, HOGY A SÖTÉTSÉG NAPJAIBAN MEGMENEKÜLHESSÜNK MINDEN ROSSZTÓL!!!” (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!) A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.zarandok.hu ; www.eucharisztia.hu e-mail: engesztelokozosseg@yahoo.com, inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723 ASSISI SZENT FERENC ÉLETE (1182-1226) Megtérése után, eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt a véleményt. Följegyezték róla: „Ha egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, a gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról és úgy vonultak elébe”. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, hogy „lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki!” Ki volt ez a szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Isten szegénykéjének nevezte? Ő, az egyik legnagyobb és legnépszerübb szerzetesrendnek, a Ferences-rendnek volt az alapítója. Ferenc, 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt. Apja azt remélte a fiával kapcsolatban, hogy meg fogja sokszorozni a családi vagyont. Ám Ferenc fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szünni nem akaró szórakozással töltötte el. Ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta és Ő alázatosan, egyszerűen, de nagy szívvel követte az Urat! Felhagyott a léha legénykori szórakozásokkal. Ehellyett a templomok csendjét, a magányt, valamint a szegényeket kereste. Igy élte életét, amíg egy csodálatos, égi, isteni útmutatást nem kapott. Egy alkalommal Assisi határában lévő San Damiano – templomban imádkozott. Ekkor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait: „Ferenc! Menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever!” Azonnal el is indult és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna javításához. Mivel apja posztóinak egy részét eladta, ebből nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül visszaszerezte apjának a pénzét, majd levette ruháját mondván: „Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Ezentúl az én Atyám az, aki a Mennyekben van!” Igy kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel. Boldog szívvel, dalos ajakkal vágott neki az új életnek. Azután helyreállította előbb a San Damiano, majd a Porciunkula kápolnákat. 1209 február 24-én, az evangéliumot hallva, rádöbbent arra, hogy Istennek más tervei vannak vele kapcsolatosan. Egy újabb isteni hívást kapott: „Menjetek és hírdessétek: közel van a Mennyek Országa! Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek ki a gonosz lelkeket” (Mt.10,7). Ferenc valósággal felújjongott e szavak hallatára. Ezután Istennek ez a csodálatos vándora elindult és hírdette az evangéliumot. Sokan megtértek, mások azonnal a követői lettek. Abból éltek, amit az emberek jószántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk, mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Nemcsak prédikáltak, hanem élték is, amit mondtak. Amikor már tizenketten lettek, elindultak Rómába és III. Ince pápától kieszközölték rendjük jóváhagyását. Ettől fogva indult el a Ferences-rend csodálatos szép élete és munkássága. Az új rend tagjai bámulatos életet éltek. Egymás között versenyeztek: az imában, a szegénységben, a vezeklésben. Ferenc éjszakákon át sírt és imádkozott: „Istenem, én Mindenem! Ki vagy Te Uram és ki vagyok én?” Az imádság mellett, Ferenc sokat böjtölt és megfékezte testi vágyait. Saját testét „szamár testvérnek” nevezte el, akit engedelmességre tanított. Tömeges megtérések bizonyították a ferences barátok életszentségét. Isten szegénykéje elindult, hogy megtérítse a mohamedánokat is. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a Ferences Világi Rend (harmadrend), amely sok szentet adott a világnak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy nem merte magát pappá szenteltetni. A saját rokonságuk csúfolták, bántalmazták és rágalmazták őket. Ők minden rosszat jóval győztek le. Nagyon figyelmesek voltak a szeretetben! Nyilvános bűnvallomást tettek! Néhány év múlva ötezren lettek! Szószerint élték az evangéliumot. Követőit arra intette, hogy tiszteljék a papokat. „Ha békesség fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt!” Szent Ferenc békét tudott közvetíteni a sokféle háborútól gyötört világban. Ő követni akarta Isten Szavát és az Egyház szavát is. Emiatt a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át. Szelídségével még a gubbiói farkast is megszelídítette. Az alázatosságban Ferencet senki sem tudta túlszárnyalni. Bár ő maga nem olvasta a Szentírást, annak szellemét egészen magáévá tette. Mint egy ártatlan gyermek bizalmas kapcsolatban állt a természettel. Tiszta lelkében háborítatlan öröm lakott. Alverna hegyén, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét (a stigmákat). Isten nemcsak szeretetével, hanem szenvedésekkel is kitüntette őt. Gyomor és máj betegségét hősies lélekkel viselte. Halála előtt így kiáltott fel: „Isten hozott Halál Testvér!” Egészen szegényen, teljesen levetkőztetve, énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226 okt. 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az Egyház és a világ. 1228 július 16-án, IX. Gergely pápa, aki egykori barátja volt, szentté avatta, a szegény Ferencet. Szent Ferenc, könyörögj érettünk, hogy mi is szentek lehessünk! Előretekintés 2010 novemberére: 2010 novemberében 13 órakor fognak kezdődni az engesztelések a Szentháromság hegyén. 2010 november 21-én, vasárnap, 13 órakor fogjuk virággal megkoronázni Krisztus Királyt! Csillik János atya - Mennyei Atya üzenete Nagyfalu, 2010.09.06. 2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -SZEPTEMBER (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapják.) “Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2) 72. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 14; 15; 16) Havi mottó:”Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség!” (Fil.1,21) Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást! Konkrét feladatunk: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!! Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 szeptemberében “Szeretteim! Most elmondom nektek azt, hogy mit kell tudjatok a magánkinyilatkoztatásról és hogyan viszonyuljatok hozzá! Jézus Krisztusban minden lényeges üzenetet megkaptatok, amire lelketek üdvössége szempontjából szükségetek van. Jézus Krisztus nyilvános üzenete minden embernek szól, mindenki számára kötelező és az utolsó apostol halálával lezárult. Jézus üzenetét szóban és írásban adták tovább az Égiektől megbízott emberek. A Szentíráson és a Szenthagyományon kívül az Egyházban folyamatosan léteztek és léteznek magánkinyilatkoztatások. Ezek nem tesznek hozzá, nem vesznek el, nem változtatják meg a nyilvános kinyilatkoztatást, hanem elmélyítik, aláhúzzák az aktuális üzeneteket és részletesebben megmagyarázzák azt. Az Égiek bárkivel közölhetnek üzenetet függetlenül az életszentségüktől, rátermettségüktől, kegyelmi állapotuktól. Az üzenetek történhetnek külsőleg, látható módon jelenés formájában, belső módon: képek, szavak által; éber állapotban vagy álomban; tisztán szellemi módon is képek nélkül. A látnok, aki az üzenetet kapja, ha meg van győződve annak a hitelességéről, hittel kell fogadja! Mások, akik hallják vagy olvassák az üzenetet szabadon viszonyulhatnak hozzá, elfogadhatják vagy elutasíthatják azt. Az üzenetekkel kapcsolatosan óvakodjatok a végletes magatartástól. Helytelen az, ha valaki minden magánkinyilatkoztatást csalásnak, önámításnak minősít, ezért gúnyolódva lejáratja azokat. Helytelen az a magatartásotok is, ha minden üzenetet hiszékenyen, azaz ellenőrzés nélkül elfogadtok. Helyes, ha minden üzenetet, amellyel találkoztok megvizsgáltok és azokból a jót megtartjátok. Az üzenetekben lévő büntetéseket mindig feltételesen kell fogadjátok. Ugyanis, ha az emberiség megtér, ezek elmaradnak, ha nem tér meg bekövetkezhetnek. A hamis magánkinyilatkoztatások ismertető jelei: ellenkeznek a Szentírással, Szenthagyományal, az Egyház tanításával, a hittel, az erkölcsel. Hamis az üzenet, ha nevetséges dolgokat állít, ha engedetlenségre, lázadásra, ellenállásra, szeretetlenségre hív az Egyházzal, az emberekkel szemben. Hamis az az üzenet, mely pontos időpontot hírdet az eljövendő eseményekről. Az igaz magánkinyilatkoztatások megegyeznek a Szentírással, a Szenthagyományal, az Egyház tanításaival, a hittel, az erkölcsel. Az igaz üzenetek pozitív dolgokra buzdítanak: Isten imádására, a szentek és angyalok tiszteletére, engesztelésre, böjtre, alázatra, bűnbánatra, szentségre, engedelmességre. Nagyon jó jel az, ha az üzeneteket: megtérések, gyógyulások, szabadulások követik. Jó jel az is, ha a látnok türelmesen éli meg a szenvedéseit, ha békés és alázatos, ha engedelmeskedik a lelkivezetőjének és háttérben kíván maradni. Az Égiek többnyire azért közölnek üzeneteket gyerekeknek és nőknek, mert ők nyitottabbak, egyszerübbek és alázatosabbak. Tudnotok kell, hogy mind a hierarchikus és mind a karizmatikus személyeknek Én adom az üzeneteket, csak másképpen. Ezért arra kérlek titeket, értékeljétek és szeretettel, kölcsönösen figyelmeztessétek egymást, ha erre szükség van! Az üzenetek lehetnek: Istentől, embertől, a gonosz lélektől és vegyesek. Ezért kell mindig megvizsgálni őket! Ha kéritek a lelkek megkülönböztetésének az adományát Tőlem, el fogjátok tudni dönteni, hogy a kinyilatkoztatás kitől van. Az utolsó időben azért lett több az égi figyelmeztetés, mert a világ bűnbe merült, figyelmen kívül hagyják a vasár- és ünnepnapokat, a szentségeket félre teszik, sokan hitetlenek, közömbösek lettek, sok a káromkodás, az erőszak, az anyagiasság, erkölcstelenség, magzatgyilkosság, öngyilkosság, sátánimádás… Az üzenetekben az Égiek elmondják a megmenekülés feltételeit is! Ajánlják Jézus és Mária Szent Szívének való felajánlást. Meghívást kaptok: a szentségimádásra, zarándokhelyek látogatására, kilencedek tartására, a szentelmények komolyan vételére, Istennek tetsző életre,… A magánkinyilatkoztatások az Egyház hasznára vannak. Az üzenetek a hitet élesztik, elmélyítik, életszentségre hívnak. Az üzenetek által: zarándokhelyek, lelki központok, szerzetesrendek, kis közösségek és egyházi ünnepek alakulnak. Szeretettel bátorítalak titeket, legyetek nyitottak az igaz üzenetekre és engedjétek, hogy azok teljesen megváltoztassák az életeteket. Megáldalak titeket az óvatosság lelkületével!” Házi feladat szeptemberre: “URAM SEGITS, HOGY ÚGY ÉLJEK, HOGY PURGATÓRIUM NÉLKÜL JUSSAK A MENNYORSZÁGBA!!!” BARA MADARÁSZ ÉVA ÉLETE ÉS HALÁLA (1942-2010) M. Éva Szilágynagyfaluban született 1942 szeptember 23-án. Szülei nyolc gyermeke közül Éva volt a negyedik. Az egész család református vallású volt. Édesapja a faluban gazdasági felügyelő, majd párttitkár volt. Édesanyja hivatása a gyermeknevelés volt. Éva, Margittán és Nagyváradon végezte a tanulmányait. Nagyváradon ment férjhez, ahol született egy fiúk: Tibor-Csaba. Éva Asszony Nagyváradon mennyasszony-ruha tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozott. 1984-ben volt elsőáldozó és 1987-ben bérmálkozott. 1987 szept. 4-én, Csíksomlyón, rendkívüli kegyelemben részesült. Azt a feladatot kapta a Szentháromságtól, hogy a lelkivezetőjével (Csilik János) együtt egységre vezesse a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezután több mint tíz évig tanították az Égiek a lelki élet alapjaira. 1999-2004 között Érsemjénben, az engesztelő közösség társvezetője volt. A férje 2002-ben halt meg, elsőszombaton, agyvérzésben. Éva Asszony férje halála után kiköltözött Szilágynagyfaluba, ahol 2004 októberétől tartjuk az engeszteléseket a Szentháromság hegyén. 2005 október 21-én, pénteken, az Úr Jézus kérésére, Éva Asszony felajánlotta a hangját engesztelésül az Isten káromlók megtéréséért, a bekötött fejét mindazokért, akik a hiúság bűnét követik el, a lába gyengeségét és fájdalmait azokért, akik a bűn széles útján járnak. Éva Asszony üzeneteket kapott az Égiektől 2008 szeptemberéig. Attól kezdve Éva Asszony lelkivezetője által kapja az engesztelő közösség az üzeneteket és a tanításokat. Éva Asszony, a felajánlása után lassan, fokozatosan elveszítette a hangját, a járóképességét, erejét. Szinte teljesen tehetetlenné vált. Élete utolsó pillanatáig abban reménykedtünk, hogy visszakapjuk őt, mint Ábrahám Izsákot a Mória hegyén. Éva Asszony, Jézus Krisztus áldozatával egyesülve 2010 július 19-én, Zilahon, a “Szent Péntek” elnevezésű korházban, 15 óra 50 perckor adta vissza Istennek jóságos lelkét. Temetése 2010 július 22-én, Szent Mária Magdolna ünnepén volt, délután 3 órakor a Szentháromság hegyen. A temetésén több százan voltak, a Napban kereszt volt látható, játszott az Égen, eső és harmat hullott az Égből. A temetésen érződött Éva Asszony békés jelenléte. Isten Akaratában való teljes megnyugvás töltötte be mindazok lelkét, akik a temetésen részt vettek. Éva Asszony védőszentjei a Szűzanya, II. János Pál pápa és Szent Páter Pió voltak. Jelmondata volt: “Istenem, én mindent akarok, amit Te Akarsz és semmit nem akarok, amit Te nem Akarsz!” Szeretettel ajánlom, akik jobban meg akarják ismerni Éva Asszony lelkületét, olvassák el az “Örömöm titka” című könyvének három kötetét. Most, Éva Asszony néhány jellemvonásáról és haláláról szeretnék beszámolni. - Éva Asszony, nagyon szerette a Szentháromságot, a Szűzanyát, az Őrangyalát, a Védőszentjeit. Állandó kapcsolatban volt velük és kérte minden nap a segítségüket. - Hálás volt Máriának, Aki akkor is szerette őt, amikor még nem ismerte. Úgy szerette, tisztelte a Szűzanyát, hogy élte az Ő erényeit: anyaságát, szeretetét, gyöngédségét. Az “egység karizmáját” Csíksomlyón, a Szűzanya lábainál kapta, ahová elvitte az engesztelő csoportot is. A Remény Anyja tiszteletére kápolnát építetett a Szentháromság hegyén és szobrot hozott Nagyfaluba, Medugorjéból. Abban a kegyelemben is részesült, hogy beletekinthetett Mária Szeplőtelen Szívébe. Naponta felajánlotta magát Máriának és üzeneteket kapott Tőle. Ezek után nem csoda, hogy a Szűzanya jött utána és elvitte purgatórium nélkül a Mennyországba. Megígérte, hogy minden engesztelő programra a Szűzanyával fog jönni és rendkívüli módon fog segíteni! - Életében a személyek, akik körülvették fontosabbak voltak, mint az anyagi javak. Bárkivel kapcsolatba került, mindenkit Istenhez akart vezetni. Minden nap felvette a harcot a gyengeségeivel és a Gonosz Lélekkel. Egész életében kereste és tette Isten reá vonatkozó Akaratát. Odafigyelt a Szentlélek indításaira! A csíksomlyói Isten élmény meghatározta az egész életét. Volt bátorsága beszélni lelki tapasztalatairól. Vállalta a lelki élet útján a mélységeket és magasságokat. Nagyon szerette, imádta Jézust az Oltáriszentségben! Életében gyakorolta a megbocsátást, bocsánatkérést, az ellenségszeretetet, egyszóval az erényeket. A bűnösök megmeneküléséért, az engesztelők tanításáért rengeteg áldozatot vállalt. Mindent elfogadott és felajánlott, azért, hogy senki ne kárhozzon el. Naponta segített a tisztítótűzben lévőkön, hogy minél hamarabb a Mennybe jussanak. Hitt a szentelmények erejében (gyertya, tömjén, kereszt,…). Mindenkit Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezett, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjenek. Hitt a feltámadásban, az örök életben, a szentek egyességében. Sokszor elgondolkodott azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Életében az Új Világba, a Mennybe készült és másokat is oda segített! - Akik Éva Asszonnyal kapcsolatba kerültek értékelték, szerették, csodálták és követték őt. Hálásak vagyunk Éva Asszonynak a Szentháromság hegyért, az engesztelő közösségért és az önfeláldozó életéért. Halála után, amikor ragyogó formában megjelent, kijelentette, hogy a halála pillanata, mennyei születésnap volt. Elsorolta, hogy kikkel találkozott az Égben! Elmondta, hogy a kilencedek, a szenvedései, a közösség imái, felajánlott élete által teljesen megtisztult. Kijelentette, hogy a mennyei Atya az Élet Könyvébe írta a nevét. Vigasztalt: csak a múlandó testem van a földben, a halhatatlan lelkem az Égben van. Elmondta, azért mosolygott az utolsó időben szinte éjjel-nappal, mert már látta az Urat! Hálásak vagyunk az utolsó áldásáért, utolsó gyónásáért, utolsó leveléért, amelyben kifejezte Isten és irántunk való szeretetét. Jobb nektek, hogy elmentem, mert az Égből többet tehetek értetek- mondogatta Odaátról. Minden nap 15,50 és 16 óra között az Égiek rendkívüli kegyelmeket közvetítenek Éva Asszony által. Kérte, hogy a következőket írjuk a sírkövére: “Ne amiatt szomorkodjatok, hogy eggyel kevesebben vannak a Földön, hanem amiatt örüljetek, hogy eggyel többen vannak az Égben!” Előretekintés 2010 októberére: Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól a lelki szegénység ajándékát! Konkrét feladatunk lesz: lássuk meg Jézust a szegényekben is
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!