Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Azért szólok hozzátok, hogy az élõ vizek forrását fakasszam, amely mától kezdve az idõk végeztéig soha nem fog elapadni.

2. füzet Ezt a füzetet egy napon a Sátán megkaparintotta, és fedõlapját ollóval összevagdosta. A második füzet 1932. augusztus 12-ével kezdõdik. Azért szólok hozzátok, hogy az élõ vizek forrását fakasszam, amely mától kezdve az idõk végeztéig soha nem fog elapadni. Hozzátok jövök, teremtményeim, hogy feltárjam elõttetek atyai Szívemet, amely a szeretettõl lángol értetek. Azt akarom, hogy végtelen és irgalmas szeretetem tanúi legyetek. Nem érem be azzal, hogy feltárom elõttetek szeretetemet, gyermekeim. Meg is akarom nyitni számotokra Szívemet, amelybõl éltetõ kegyelmi forrás fakad, hogy minden ember csillapíthassa szomját. Ha e forrásból isztok, olyan örömökben lesz részetek, amilyenben eddig még nem volt amiatt a túlzott félelem miatt, amelyet irántam, gyöngéd Atyátok iránt éreztetek. E forrást akkor fakasztottam, amikor megígértem az embereknek a Megváltót. A megtestesülés óta pedig Szent Fiam Szívén keresztül árad felétek. /Eugénia anya megjegyzése: "Ezt a forrást mindennap látom azóta, hogy a Mennyei Atya beszélt róla."/ De szeretetem arra késztet, hogy még többet tegyek. Megnyitom elõttetek, gyermekeim, atyai Szívemet, amelybõl az üdvösségnek ez a forrása buzog. Megengedem, hogy szabadon merítsétek e forrásból mindazt, amire az idõben és az örökkévalóságban szükségetek van. Ha meg akarjátok tapasztalni, milyen hatalmas ereje van e forrásnak, amelyrõl beszélek nektek, tanuljatok meg jobban megismerni és szeretni Engem. Azt kívánom, hogy ne csak mint Atyát tiszteljetek és szeressetek Engem, hanem mint bizalmas barátotokat is. Miért csodálkoztok azon, amit mondok nektek? Talán nem a saját képmásomra teremtettelek benneteket? Hasonlatosságomra teremtettelek titeket, hogy természetes legyen számotokra, hogy beszéltek Atyátokkal, teremtõ Istenetekkel és jelenlétében éltek. Gyermekeim, irgalmas jóságom által istenatyai szeretetem birtokosaivá lettetek. Szent Fiam, Jézus Bennem van és kölcsönös szeretetünk, a Szentlélek által Én Õbenne. A Szentlélek egyesítõ ereje révén teljesen egyek vagyunk. Fiam Szent Szívében találhattok rá az élõ vizek forrására, s abból bármikor meríthettek. E Szív mindig csordultig telve van az üdvösség éltetõ forrásvizével. Gyõzõdjetek meg róla, hogy e forrás, amelyet Fiam számotokra fakasztott /27/, mily hûsítõ és kellemes. Jöjjetek tehát Hozzám Fiam által, és közöljétek velem bizalmasan kívánságaitokat. Megmutatom nektek ezt a forrást, olyannak ismertetve meg magamat veletek, amilyen valójában vagyok. Amikor már ismerni fogtok Engem, szomjatok csillapulni fog, erõre kaptok, kigyógyultok lelki bajaitokból s félelmeitek eltûnnek. Szívetekben nagy lesz az öröm, szeretetetek tökéletesedik, s lelketek eddig soha nem ismert nyugalmat talál. "De hogyan tudunk Hozzád jönni, Atyánk?" - fogjátok Tõlem kérdezni. Ó gyertek a bizalom útján, szólítsatok Atyátoknak, szeressetek és imádjatok Engem lélekben és igazságban. Ez elegendõ lesz ahhoz, hogy ez az üdítõ s rendkívül hatásos forrásvíz szomjatokat oltsa. Ha va1óban akarjátok, hogy e víz mindent megadjon nektek, ami ahhoz szükséges, hogy megismerjetek és szeressetek, vagy ha hidegnek és közömbösnek érzitek magatokat, hívjatok csak Engem, Atyátokat, és Én hozzátok jövök. Forrásomból szeretetet, bizalmat meríthettek és elnyerhetitek mindazt amire szükségetek van. Mindenekelõtt azt óhajtom, hogy mindannyian megismerjetek. Ezáltal már itt a Földön mindnyájan örvendezhettek jóságomnak és gyöngéd szeretetemnek. Váljatok azok apostolaivá, akik még egyáltalán nem ismernek Engem, vagy nem ismernek helyesen. Meg fogom áldani fáradozásaitokat és erõfeszítéseiteket, s nagy dicsõséget készítek elõ nektek az örökkévalóságban. Drága gyermekeim! "Én vagyok a "szeretet óceánja". Ez egy további bizonyítéka atyai szeretetemnek, amellyel kivétel nélkül mindannyiótok iránt viseltetek korra, rangra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Nem zárom ki a különféle közösségek és szekták tagjait sem, a hûtleneket és közömböseket sem. Mindent átfogó szeretetembe belefoglalom összes értelmes teremtményemet: az egész emberiséget. Íme a bizonyíték: a "szeretet óceánja" vagyok. Megismertettem veletek a forrást, mely atyai Szívembõl fakad, hogy szomjúságotokat oltsa. Hogy megtapasztalhassátok, mennyire jó vagyok mindenkihez, megmutatom nektek szeretetem óceánját. Ebbe minden latolgatás nélkül nagy bizalommal vethetitek bele magatokat. Miért? Azért, hogy ebben az Óceánban elmerülve a bûnöktõl és a rossz hajlamoktól megtisztuljon lelketek. Így meg tudtok változni és boldogok lehettek, megtanulhattok jónak lenni és szeretettel cselekedni. Ha tudatlanságból vagy gyöngeségbõl mégis visszaestek bûneitekbe, akkor ismét merüljetek el a szeretet óceánjában, hogy ott újra megtisztuljatok. Így szentekké tehetlek benneteket, ahogyan Én, a ti Atyátok is szent vagyok. /28/ Akarjátok-e, gyermekeim, életeteket itt a Földön békében és örömben tölteni? Akkor jöjjetek, és vessétek bele magatokat ebbe a végtelen óceánba, és maradjatok mindig szeretetemben - még akkor is, ha hétköznapi munkátokat teljesítitek. Így fogja életeteket megszentelni szeretetem. Ami azokat a gyermekeimet illeti, akik nem állnak szilárdan az igazság talaján, õket még inkább elárasztom atyai szeretetemmel, hogy megnyíljon szemük az igazi világosságra, mely ezekben a mai idõkben fényesebben ragyog, mint korábban bármikor. Ez a kegyelmek idõszaka, amelyet öröktõl fogva várok és elõre láttam. Most személyesen vagyok itt, hogy szóljak hozzátok. Úgy jövök közétek, mint a leggyöngédebb és legszeretõbb atya. Leereszkedem hozzátok megfeledkezve magamról, hogy fölemeljelek és Szívemre öleljelek benneteket, s biztosítsam üdvösségeteket. Ti mindannyian, akik az igazság szerint éltek, de ti is, akik még nem ismeritek azt, fontoljátok meg, hogy nem éltek egyedül, hanem egy minden más apánál jobban szeretõ Atya él mellettetek. Sõt Atyátok bennetek él, mindig gondja van rátok, és felajánlja nektek, hogy szeretetének mérhetetlenül nagy kiváltságaiból részesít benneteket. Jöjjetek ehhez a forráshoz, amely mindörökké atyai Szívembõl fakad. Ízleljétek meg ennek az üdvöt hozó forrásnak édességét. S ha megtapasztaltátok lelketekre gyakorolt nagyszerû hatását, amely minden szükségleteteket kielégíti, jöjjetek és vessétek bele magatokat szeretetem óceánjába. / Eugénia nõvér megjegyzése: A Mennyei Atya egy meghitt beszélgetésben ezt mondta nekem: "A forrás az istenismeret jelképe, az óceán pedig szeretetemé és bizalmatoké. Ha inni akartok e forrásból, törekedjetek mindjobban megismerni Engem, egyre közelebb kerülni Hozzám. S ha már ismertek, vessétek bele magatokat szeretetem óceánjába, oly nagy bizalommal hagyatkozva Rám, amely átalakít benneteket és amelynek nem tudok ellenállni. Akkor megbocsátom bûneiteket, tévedéseiteket, és elhalmozlak benneteket kegyelmeimmel."/ Így képesek lesztek meghalni önmagatok számára, hogy már csak Bennem éljetek, mindörökké Bennem. Köztetek vagyok. Boldogok azok, akik hisznek ebben az igazságban és jól felhasználják ezt az idõt, amelyre már a Szentírás is utalt: Elérkezik majd az az idõ, amikor az embereknek úgy kell tisztelniük és szeretniük Istent, ahogyan azt Õ elvárja, megkívánja. /29/. S hogy miért? A választ erre is megtalálhatjuk a Szentírásban: Mert egyedül õ méltó a tiszteletre, a szeretetre, és a dicséretre mindörökké. Mózes elsõ parancsolatként azt a rendelkezést kapta Tõlem, hogy közölje az emberekkel: szeressétek és imádjátok Istent. Erre a keresztények azt mondhatják Nekem: "Mi szeretünk kora ifjúságunk óta, vagy amióta megismertünk Téged, s gyakran mondjuk az Úr imáját: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!" Igen, gyermekeim, ez igaz. Szerettek és tiszteltek Engem, amikor a Miatyánk elsõ mondatát imádkozzátok. De folytassátok csak tovább: "Szenteltessék meg a Te neved!" - Megszentelitek-e nevemet? És még tovább: "Jöjjön el a Te országod!" - Elérkezett-e már mindenhová az Én királyságom? Az igaz, hogy megünneplitek Szent Fiam királyságának ünnepét, és általa Engem tiszteltek. De megtagadnátok-e Atyátoktól azt a nagy dicsõséget, hogy ünnepélyesen "Királlyá" kiáltsátok ki Õt? Vagy legalább azt, hogy engedtek uralkodni, hogy ezáltal minden ember megismerhessen és megszerethessen? Kívánom, hogy Fiam királyságának ünnepét azoknak a sértéseknek a kiengeszteléséért üljétek meg, amelyek Pilátus elõtt érték Õt, s a katonák részérõl is, akik szent és ártatlan testét megostorozták. Kérem, hogy ne szüntessék meg Fiam királyi méltóságának ünnepét! Ellenkezõleg: ünnepeljétek lelkesen és nagy buzgósággal. De ahhoz, hogy mindenki megismerhesse ezt a jóságos Királyt, ismernie kell királyi uralkodását is. Sõt akkor ismerhetitek meg egyre jobban Krisztus Királyt és királyságát, ha ismeritek Atyját is, akitõl e királyság származik. Valóban, gyermekeim, az Egyház - az a közösség, amelyet Szent Fiammal alapíttattam - majd teljessé teszi mûvét. S annak tiszteletét is elõmozdítja, aki e közösséget létrehozta: Atyátokét és Teremtõtökét. Gyermekeim, néhányan közületek azt mondhatnák Nekem: "Az Egyház szüntelenül növekedett, s a keresztények száma világszerte a legnagyobb, ez elegendõ bizonyíték arra, hogy az Egyház teljesíti küldetését." Tudjátok meg, gyermekeim, hogy Én, Atyátok, mindig õrködtem az Egyház felett annak születése óta. Fiammal és a Szentlélekkel azt akartuk, hogy az Egyház - helytartóm, a Szentatya által - tévedhetetlen legyen. Nem igaz-e mégis, hogy ha a keresztények olyannak ismernének Engem, amilyen valójában vagyok - vagyis gyöngéd és irgalmas szívû, jóságos és nagylelkû Atyának -, bátrabban és õszintébben gyakorolnák vallásukat? /30/ Gyermekeim, s talán nem igaz-e az is, hogy ha tudnátok, hogy olyan Atyátok van, aki gondol rátok és végtelenül szeret benneteket, viszonzásképpen jobban igyekeznétek eleget tenni keresztényi és világi kötelességeiteknek? Akkor jobban megfelelnétek az isteni akaratnak és az emberek elõtt is igaznak bizonyulnátok. Ha ismernétek Engem, Atyátokat, aki mindnyájatokat gyermekeinek nevez és egyformán szeret, alighanem szeretõ gyermekek módjára viszonyulnátok Hozzám. S irántam való szeretetetek nem válna-e az Én indításomra tevékeny szeretetté? Olyan szeretetté, amely kiáradna az emberiségnek arra a részére is, akik a katolikusok közösségét még nem ismerik s még kevésbé azt, aki megteremtette õket és aki az õ Atyjuk. Az emberek egy része babonaság rabja. Mások ugyan Istennek szólítanak Engem, mivel tudják, hogy létezem, azt azonban nem tudják, milyen közel vagyok hozzájuk. El kellene mennetek mindezekhez a lelkekhez, hogy beszéljetek velük és megmondjátok nekik, hogy Teremtõjük egyben Atyjuk is, aki gondol rájuk és gondjukat viseli. Õ bensõséges szeretettel veszi õket körül szenvedéseikben és elhagyatottságukban is. Akkor még a legmegátalkodottabbak közül is sokan megtérnének és hitükben állhatatosan kitartanának. Talán néhányan, miközben szeretetemnek e mûvét vizsgálják - amelyet most az emberek között véghezviszek -, bírálnivalót találnának benne és azt mondanák: "De hiszen amióta a misszionáriusok ezekbe a távoli országokba eljutottak, eddig is beszéltek Istenrõl, az én jóságáról, irgalmáról a hitetleneknek, mi mást mondhatnának még Róla?" Nos, a misszionáriusok Istenrõl úgy beszéltek régebben is és most is, ahogyan õk maguk ismernek Engem. De tudomásotokra hozom, hogy nem egészen olyannak ismertek, amilyen valójában vagyok. Ezért Én magam jövök közétek, hogy mindenki Atyjának ismerjen meg Engem, a leggyöngédebb Atyának, hogy szereteteteket ne torzítsa el a félelem. Azért jövök, hogy hasonlóvá tegyem magam hozzátok, teremtményeimhez, hogy ne félelmetesen igazságos Istennek képzeljetek Engem. Azt látom ugyanis, hogy az emberek mind anélkül élik le életüket, hogy bizalommal lennének Mennyei Atyjuk iránt. Tudatni akarom tehát veletek, hogy egyetlen vágyam, hogy megkönnyítsem földi életetek zarándokútját, s azután a mennyben boldog örök élettel ajándékozhassalak meg benneteket. Hiszen a Rólam alkotott elképzeléseitek túlságosan is emberiesek. De most, hogy ezt a kinyilatkoztatást adom nektek, maradjatok világosságomban és vigyétek el azt mindenkihez. Ez hatalmas eszköz lesz sokak megtéréséhez. Most pedig megismétlem ígéretemet, amelyet sohasem függesztek föl s amely így hangzik: /31/ Mindazok, akik teljes szívükbõl Atya néven szólítanak /Ha számítás és érdek nélkül, önzetlenül teszi ezt valaki, mert akkor elnyerheti a Mennyei Atyától a bûnbánat kegyelmét. V.ö. : a tékozló fiúról szóló példabeszéd (Lk 15, l1) /, még ha életükben csak egyetlenegyszer is, nem fognak elveszni, hanem biztosítom számukra az örök életet a választottak társaságában. Titeket pedig, akik dicsõségemért dolgoztok és azon fáradoztok, hogy mások is megismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem, biztosítalak arról, hogy nagy lesz a jutalmatok. Számon fogom tartani minden erõfeszítéseteket, még a legkisebbet is, és százszoros jutalomban részesültök érte az örökkévalóságban. Mint már mondtam nektek, az Anyaszentegyházban el kell mélyíteni a háromszemélyû egy Isten imádását és tiszteletét. Különös módon is tiszteljétek ennek a közösségnek a szerzõjét, akitõl származik, aki azért jött, hogy megalapítsa és aki a Lelke: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Ameddig a három isteni Személyt nem tisztelitek külön áhítattal az Egyházban, majd pedig az egész emberiség körében, ennek hiányát érezni fogjátok. Már érzékeltettem e hiányt néhány lélekkel, de legtöbbjük igen félénk és nem tett eleget felhívásomnak. Másoknak volt bátorságuk szólni az illetékeseknek, de a sok elutasítás miatt nem tartottak ki küldetésükben. Most jött el az Én órám. Én magam jövök, hogy feltárjam az emberek elõtt mindazt, amit eddig még nem értettek meg teljesen. Azért jövök, hogy szeretetem lángoló tüzét elhozzam számotokra. Ezzel az eszközzel kívánom felolvasztani és megsemmisíteni azt a hatalmas jégpáncélt, amely az emberi szíveket borítja. - Ó, kedves emberiség! Ó emberek, kik gyermekeim vagytok, vessétek le a félelem kötelékeit, amelyekkel a sátán eddig fogva tartott benneteket. Ne féljetek Atyátoktól, aki csupa szeretet. Gyertek! Jöjjetek közelebb Hozzám, minden jogotok megvan ahhoz, hogy Atyátokhoz közeledjetek. Nyissátok meg szíveteket, kérjétek Szent Fiamat, hogy egyre jobban ismertesse meg veletek jóságomat. - Ó ti, akik a babonák és a sátáni törvények foglyai vagytok! Szabaduljatok ki ebbõl a zsarnoki szolgaságból, és jöjjetek az egyedüli igazsághoz. Adjatok hálát annak, aki megteremtett benneteket és aki szeretõ Atyátok. Ne mondjátok Nekem azt, hogy kötelességetek azok elõtt behódolni és azokat bálványozni, akik eddig rászedtek benneteket, hogy elfecséreljétek életeteket. Hozzám /32/ jöjjetek! Mindannyiatokat várlak, mert mindnyájan gyermekeim vagytok. - És ti, akik az igaz világosságban jártok, mondjátok meg a többieknek, mily nagyszerû az igazságban élni. Mondjátok meg a keresztényeknek is, akik különösen kedves teremtményeim, milyen jó arra gondolni, hogy van egy Atyjuk, aki mindent lát, mindent tud és mindenrõl gondoskodik. Õ végtelenül jó, könnyen megbocsát, de ha mégis büntet, azt nem szívesen és csak lassan teszi, hogy még idõt adjon a bûnbánatra. Végül azt is mondjátok meg nekik, hogy nem akarom õket elhagyni az élet viszontagságai közepette sem, egyedül, érdemek nélkül. Siessenek hát Hozzám! Segíteni fogom õket, megkönnyítem terhüket. Megédesítem oly keserû életüket, és megrészegítem õket atyai szeretetemmel, hogy boldoggá tegyem õket az idõben és az örökkévalóságban. - És ti, kedves gyermekeim, akik elveszítettétek hiteteket és sötétségben éltek, emeljétek föl szemeteket és fénylõ sugarakat fogtok látni, amelyek rátok ragyognak és megvilágosítanak benneteket. Én vagyok a Nap, mely benneteket megvilágít s újra meg újra felmelegít. Szemléljetek Engem és felismeritek, hogy Én vagyok Teremtõtök, Atyátok. Rajtam kívül nincs más Isten. És mivel szeretlek benneteket, közétek jövök, hogy ti is megszerethessetek Engem és ezáltal mind üdvözüljetek. - Az egész világ minden emberéhez szólok, hogy mindenhol atyai szeretetem felhívása visszhangozzék. Ez a végtelen szeretet, amelyet meg akarok veletek ismertetni, élõ valóság. Szeressetek tehát, szeressetek nagyon! Mindig szeressetek! Mindenekelõtt állítsátok Atyátokat szeretetetek középpontjába, hogy ezentúl mindenki megismerhessen Engem, mint szenvedélyesen szeretõ Atyját! - És ti, szeretett gyemekeim, papok és szerzetesek, benneteket különösen buzdítalak arra, hogy ismertessétek meg mindenkivel atyai szeretetemet, melyet az emberek iránt, de különösen irántatok érzek. A ti feladatotok azon munkálkodni, hogy akaratom megvalósuljon rajtatok keresztül az emberek között. Akaratom egyszerûen abban áll, hogy megismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem. Ne várakoztassátok oly sokáig szeretetemet, mert égek a vágytól, hogy szeressetek Engem! Ez az évszázad több kiváltságban részesül, mint bármely másik. Ne tékozoljátok el e nagy kegyelmet attól való félelmetekben, hogy megvonják tõletek e kiváltságot! A lelkeknek szükségük van a kegyelmekre és isteni érintésekre. Az idõ sürget, de ne féljetek semmitõl. Atyátok vagyok, segítségetekre leszek minden erõfeszítésetekben. /33/ és munkátokban. Mindig karjaimban tartalak majd benneteket, gyümölcsökkel áldom meg szolgálatotokat és buzgó fáradozásotokat. Már itt a Földön megízleltetem veletek a lélek békéjét és örömét. Ez felbecsülhetetlen ajándék, mivel a lélek, amely békében és örömben él, már elõre megízlelheti a mennyet az örök jutalomra várva. Földi helytartómban, a pápában egészen különös vonzalmat ébresztettem a missziók apostoli küldetése iránt és fõleg nagy buzgalmat aziránt, hogy Jézus Szent Szívének tisztelete szerte a világon elterjedjen. Most azt a mûvet bízom rá, melynek elvégzéséért maga Jézus jött le a Földre: dicsõítsen meg Engem azáltal, hogy olyannak ismertet meg az emberekkel, amilyen vagyok. Olyannak, amint azt az imént elétek tártam. Ha az emberek megismernék Jézus Szívének végtelen szeretetét annak minden óhajával s az Õ dicsõségét, akkor felismernék azt, hogy legégetõbb vágya az Atya megdicsõítése: azé az Atyáé, aki Õt küldte. Jézus mindenekelõtt azt akarta, hogy az Atya a lehetõ legnagyobb dicsõítést kapja meg, amit ember csak megadhat Neki. S hogy az emberek minden képességükkel dicsõítsék meg Atyjukat, Teremtõjüket és megváltásuk szerzõjét - nem úgy, amint az eddig történt. Csak azt kérem az embertõl, amit megadhat Nekem: bizalmát, szeretetét és háláját. Nem azért kívánom, hogy ismerjenek, tiszteljenek és szeressenek Engem, mert rá vagyok szorulva teremtményeimre és imádásukra. Hanem egyedül azért, hogy üdvözíthessem és hogy dicsõségem részeseivé tehessem õket. Ezért ereszkedem le egészen hozzátok. És azért is, mert fáj azt látnom, hogy teremtményeim, akiket a semmibõl hívtam életre és szeretett gyermekeimmé fogadtam, tömegesen haladnak az örök kárhozat felé. Így nem érik el azt a célt, amire teremtettem õket, hanem elvesztegetik az értékes idõt, és nem nyerhetik el az örök élet boldogságát. Ha valamit óhajtok - különösen a jelen pillanatban -, az a nagyobb buzgalom és áldozatkészség az igazak részérõl, fáradhatatlanság a bûnösök és hitetlenek megtérítésében, az õszinte és tartós megtérés. Vágyva vágyom a "tékozló fiúk" visszatérésére az atyai házhoz. Ez elsõsorban a zsidókra vonatkozik, de minden más gyermekemre is: a szakadárokra és eretnekekre, a szabadkõmûvesekre és a hitetlenekre, a szentségtörõkre és a különféle szekták tagjaira. Azt kívánom, hogy tudja meg az egész világ, hogy van egy teremtõ Isten. Ez az isten, aki tudatlanságuk miatt újra szól hozzájuk, számukra ismeretlen. Nem tudják, hogy Atyjuk vagyok. Ti mindnyájan, akik üzenetemet olvasva hallgattok Rám, higgyétek el Nekem: ha mindazok, akik katolikus Egyházunktól még távol vannak, hallanának /34/ Atyjukról, aki szereti õket és aki az örök élettel akarja õket megajándékozni, sokan jönnének Hozzám, még a legmegátalkodottabbak közül is. Ha nem szólhattok közvetlenül hozzájuk, keressetek új lehetõségeket: ezernyi közvetlen és közvetett módja van annak, hogy ezt mégis megtegyétek. Alkalmazzátok ezeket az eszközöket a tanítványok igaz szellemével és nagy buzgalommal. Én pedig megígérem nektek, hogy erõfeszítéseiteket különös kegyelmem révén hamarosan nagy siker fogja koronázni. Váljatok atyai jóságom apostolaivá! A buzgalom által, melyet mindannyiótoknak megadok, nagy hatással lesztek a lelkekre. Akkor mindig veletek és bennetek leszek. Ha ketten beszélgettek, kettõtök között leszek, ha többen vagytok, akkor is köztetek leszek. Így azt fogjátok mondani, amit Én sugalmazok nektek. Hallgatóitokban pedig befogadókészséget ébresztek. Ily módon az embereket meghódítja majd szeretetem és megmenthetem õket az örök élet számára. Ami az eszközöket illeti, hogy úgy tiszteljetek, ahogyan Én óhajtom, nem kérek tõletek mást, csak nagy bizalmat! Ne gondoljátok, hogy kemény vezeklést és önsanyargatást várok el tõletek. Azt sem kívánom, hogy mezítláb járjatok, arccal a földre boruljatok, hamuval hintsétek meg magatokat... Nem, nem! Azt akarom és az kedves számomra, ha gyermekek módjára ragaszkodtok Hozzám, egyszerû szívvel és bizalommal! Általatok kívánok mindenkinek mindenévé válni. Mindnyájan bizalmas kapcsolatban élhettek Velem, gyöngéd, szeretõ Atyátokkal. Hiszen odaajándékozom magam nektek, kicsivé válva azért, hogy ti naggyá válhassatok az örökkévalóságban. A hitetlenek, az istenkáromlók és a különféle közösségek nagy része azért marad meg hitetlenségében, mert azt hiszik, hogy lehetetlent kívánok tõlük. Azt gondolják, hogy úgy kell magukat alávetniük parancsaimnak, mint a rabszolgák az önkényúrnak, aki hatalmába burkolódzik és gõgjében távol tartja magát alattvalóitól, hogy ezáltal tiszteletre és engedelmességre kényszerítse õket. Nem, gyermekeim, nem ilyen vagyok! Én ezerszerte kisebbé tudok válni, mint ahogyan ti azt feltételezitek. Amit mindenképpen megkívánok, az az Egyházamnak adott parancsok hûséges megtartása, hogy az Isten képmására alkotott értelmes teremtmények legyetek. Ne éljetek úgy, mint az állatok, akik nem tudnak uralkodni magukon, hanem óvjátok meg lelketeket, ezt az értékes kincset. Hiszen azt tökéletes isteni szépségbe öltöztetve ajándékoztam nektek. Ezek után tehát tegyétek majd meg azt, amit most kinyilatkoztattam nektek, hogy külön áhítattal tiszteljetek Engem. Ezáltal majd megértitek akaratomat, hogy mily sokat kívánok nektek ajándékozni, és mily nagymértékben kívánlak /35/ benneteket hatalmamban és dicsõségemben részesíteni. S mindezt csupán azért, hogy boldoggá tegyelek és üdvözítselek benneteket. Kifejezésre akarom juttatni egyetlen óhajomat: hogy szeresselek benneteket és ti is viszonozzátok szeretetemet. Ha hûséges gyermeki szeretettel szeretnétek Engem, akkor nagyobb tisztelettel és engedelmességgel viseltetnétek Egyházam és annak képviselõi iránt. Nem olyan tisztelettel, amellyel ma viseltettek irántam és választottaim iránt, és amely távol tart Tõlem benneteket. Ez a hamis tisztelet, amelyben ma éltek, igazságtalanság az Igazsággal szemben. Hiszen Szívem legérzékenyebb részét sebzi meg: ez irántatok való atyai szeretetemrõl való megfeledkezés, annak megvetése. - Ami a legjobban elszomorított választott népemben, a zsidó népben és ami a mai emberiségben is elszomorít, az az irántam való rosszul felfogott, hamis tisztelet. Az emberek ellensége nagyon sikeresen munkálkodik azon, hogy ezáltal bálványimádásba és megosztottságba sodorja õket. Ezt most is kihasználja és mindig is ki fogja használni ellenetek, hogy eltávolítson benneteket az Egyházzal és a Velem kapcsolatos igazságtól. Ne engedjétek, hogy magával ragadjon titeket! Higgyetek a nektek most kinyilvánított igazságban, és haladjatok ennek az igazságnak a fényében tovább! - Ti pedig, gyermekeim, akik a katolikus Egyházon kívül vagytok, tudjátok meg, hogy nem vagytok kirekesztve atyai szeretetembõl. Gyöngéd felhívással fordulok hozzátok, mivel ti is valóban az Én gyermekeim vagytok! Ha ez ideig abban a kelepcében éltetek is, amelyet a gonosz állított nektek, ismerjétek fel, hogy becsapott benneteket. Jöjjetek Hozzám, Atyátokhoz, és Én örömmel és szeretettel fogadlak benneteket! - S ti is, akik nem ismeritek az igazi vallást, mert nem abba születtetek, nyissátok ki szemeteket: íme Atyátok vagyok, aki megteremtett és üdvözíteni akar benneteket. Hozzátok is jövök, hogy megismertethessem veletek az igazságot és felkínáljam nektek az üdvösséget. Látom, hogy nem ismertek Engem és nem tudjátok, hogy egyetlen kívánságom, hogy megismerjétek Atyátokat, aki teremtõtök és megmentõtök. Mivel nem ismertek igazán, nem is szerethettek Engem. Tudjátok meg tehát, hogy nem vagyok tõletek olyan távol, mint azt gondoljátok. Hogyan hagyhatnálak benneteket magatokra azután, hogy megteremtettelek és végtelen szeretetem által gyermekeimmé fogadlak benneteket? Mindig és mindenhol veletek vagyok. Mindenben oltalmazlak benneteket, hogy minden az irántatok való bõkezûségem bizonyítéka legyen számotokra. Még akkor is, ha megfeledkeztek végtelen jóságomról és azt mondjátok magatokban: "a természet /36/ az, amelytõl mindent kapunk, ez éltet bennünket, s a természet törvényszerûsége az is, hogy meghalunk". De lám, elérkezett a kegyelem és a világosság ideje! Ismerjétek tehát el, hogy Én vagyok az egyedüli igaz Isten! Hogy az igazi boldogsággal megajándékozhassalak benneteket már itt a Földön és majd az örökkévalóságban is, azt kívánom, hogy tegyétek meg azt, amit e kinyilatkoztatás által megvilágítok nektek. Ez a mostani idõ nagyon sok kegyelmet tartogat számotokra! Ne szalasszátok el a szeretetet, amely annyira megfogható módon kínálja fel magát szíveteknek! Mindenkitõl azt kérem odaadásának jeleként, hogy hallgassa a liturgia szerinti szentmisét: ez nagyon kedves Nekem! Majd idõvel más kis imádságokat is közlök veletek, de egyelõre nem akarlak túlterhelni titeket! Az lesz a lényeg, hogy úgy tiszteljetek Engem, ahogyan mondtam: egy ünnepnapot jelöljetek ki tiszteletemre, és gyermeki egyszerûséggel, igaz szeretettel szolgáljátok Isteneteket, aki Atyátok, Teremtõtök és az emberiség megmentõje. Íme az emberek iránti atyai szeretetemnek egy másik bizonyítéka: Gyermekeim, nem egyszerre nyilatkoztatom ki nektek végtelen szeretetem nagyságát, mivel elég a Szentírást s a lelki könyveket kinyitnotok, valamint a megfeszített Jézust és az Oltáriszentséget szemlélnetek ahhoz, hogy megértsétek, mennyire szeretlek benneteket! Meg akarom ismertetni veletek, mennyire szükséges eleget tennetek akaratomnak, hogy ezentúl jobban ismerjetek és szeressetek Engem. Ezért mielõtt befejezném ezt a kinyilatkoztatást, amely szeretetem mûvének még csak az alapja, elétek kívánom tárni irántatok való szeretetemnek még néhány bizonyítékát. Amíg az ember nincsen az igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti, gyermekeim, akik kívül vagytok az igazi törvényen, amelynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek, és hogy nem ismeritek az igazi szabadságot, amelyre Mennyei Atyátok teremtett titeket. És végül ti, katolikusok, akik ismeritek az igaz törvényt és megígértétek, hogy azt követitek üdvösségetek elérésére, lám titeket is félrevezetett a Gonosz bûneitek által. Rossz viselkedésetekkel eltávolodtatok a törvénytõl. Boldognak /37/ vélitek magatokat? Biztosan nem. Érzitek, hogy szívetek nem nyugodt. Talán azt gondoljátok, hogy világi örömöket és élvezeteket keresve szívetek végül békére lel? Nem! Hadd mondjam meg nektek, hogy mindaddig nem érhetitek el az igazi szabadságot és boldogságot, amíg nem ismertek el Engem Atyátoknak és nem vetitek alá magatokat édes igámnak, hogy Istenetek, Atyátok igazi gyermekei lehessetek. Mert egyedül arra teremtettelek benneteket, hogy megismerjetek és szeressetek Engem, és úgy szolgáljatok Nekem, ahogy az egyszerû és bizalommal teli kisgyermek szolgálja apját! Annak idején az ószövetségi emberek még nem voltak, tudatában istengyermeki méltóságuknak. Ezért, hogy tudtukra adjam, hogy Isten gyermekeinek nagy méltóságára akarom õket felemelni, néha félelmetes szigorúsággal kellett megmutatkoznom elõttük. S ahogy ezt idõvel egyre jobban megértették, mind több jótéteménnyel halmoztam el õket. Így gyõzelemre segítettem õket azokkal szemben, akik még nem tudták méltóságukat felismerni és megõrizni. S miután egyre többen lettek, elküldtem hozzájuk Fiamat isteni tökéletességében. Õ jelölte ki nekik a tökéletesség útját. Általa fogadtalak gyermekeimmé benneteket végtelen szeretetemmel, s azóta már nem csupán "teremtményeimnek" nevezlek titeket, hanem "gyermekeimnek". Az új törvény igaz lelkületével vérteztelek fel benneteket, hogy a szeretet törvényéhez igazodva felülemelkedhessetek az ószövetségi törvényeken. Mindannyiótokat istengyermeki méltóságra emeltelek. Igen, gyermekeim vagytok, ezért szólítsatok Engem Atyátoknak. S legyetek gyermeki bizalommal irántam, mivel e bizalom nélkül sohasem lesztek igazán szabadok. Mindezeket azért mondtam, hogy felismerjétek: szeretetemnek e mûve által hatékonyan akarok nektek segíteni. Így könnyebben lerázhatjátok a zsarnoki szolgaságot, amely fogságban tartja lelketeket és megízlelhetitek az igazi szabadságot. Ebbõl ered az igazi boldogság, amely mellett a földi örömök eltörpülnek. Emelkedjetek fel mindannyian Isten gyermekeinek erre a méltóságára és értékeljétek e nagy ajándékot. Én pedig még inkább Atyátok leszek, mint valaha, a legszeretõbb és legirgalmasabb Atya. Azért jöttem, hogy elhozzam békémet szeretetemnek e mûve által. Ha valaki tisztel Engem és bízik Bennem, a béke sugarát bocsátom le rá minden viszontagságában, minden szükségében, szenvedésében és mindenféle bánatában, fõleg ha Hozzám fordul és Atyjaként szeret. Ha a családok úgy tisztelnek és szeretnek, mint Atyjukat, akkor elküldöm nekik békémet és megtapasztalhatják gondviselõ szeretetemet. /38/ - Ha a munkások, iparosok és kézmûvesek Hozzám fordulnak és tisztelnek, békémet és erõmet ajándékozom nekik, jó és irgalmas Atyaként ismerhetnek meg. - Ha az egész keresztény világ Hozzám fordul és tisztel Engem, békémet adom nekik. Szeretõ Atyjukra ismerhetnek Bennem, és isteni hatalmammal biztosítani fogom lelkük örök üdvösségét. - Ha minden nemzet Hozzám folyamodik és tisztel Engem, nem lesz több viszály, sem háború. Hiszen Én a békesség Istene vagyok, és ahol jelen vagyok, ott megszûnik a háború. Gyõzelmet akartok aratni ellenségeitek felett? Folyamodjatok Hozzám és gyõzedelmeskedni fogtok rajtuk. - Ha az egész emberiség hozzám folyamodik és tisztel Engem, leküldöm rá a békesség Lelkét, mint jótékony harmatot. Tudjátok, hogy hatalmam van mindent megtenni. Ezt a hatalmat mindnyájatoknak felkínálom, hogy javatokra fordítsátok már itt a földi életben és az örökkévalóságban is. Mindig Atyaként nyilatkozom meg számotokra, ha ti gyermeki bizalommal fordultok Hozzám. Mi mást óhajtanék ezzel a szeretetmûvel, ha nem azt, hogy olyan szíveket találjak, akik végre meg tudnak érteni Engem? Szent Istenetek vagyok. Én vagyok a szentség szerzõje, annak tökéletességét és teljességét birtoklom. Szent Fiam érdemei által és Szentlelkem által és Szentlelkem által titeket is részesítelek szentségemben. Szent Fiam és a Szentlélek által jövök hozzátok. Szívetekbe térek, hogy megpihenjek bennetek. Egyesek számára a "szívetekbe térek" kifejezés felfoghatatlan titoknak tûnik, pedig nem az. Hiszen miután Szent Fiamat megbíztam az Oltáriszentség megalapításával, elhatároztam, hogy szívetekbe költözök majd minden alkalommal, amikor magatokhoz veszítek Õt a Szent Ostya színe alatt. Igaz, hogy semmi sem akadályozhatna meg Engem abban, hogy a szentáldozáson kívül is valóságosan hozzátok jöjjek, hiszen semmi sem lehetetlen számomra. De e szentség vétele által könnyen megérthetitek, hogyan térek be szívetekbe. Ha ugyanis személyesen bennetek vagyok, könnyebben megadom nektek mindazt, ami az enyém, feltéve ha kéritek Tõlem. /39/ E szentség által egészen bensõségesen egyesültök Velem, s e bensõséges szeretetkapcsolat által egyre inkább tudlak benneteket részesíteni szentségemben. Elárasztalak benneteket szeretetemmel, hogy egyre tökéletesebben haladhassatok az erényes élet útján. Legyetek biztosak abban, hogy azokban a pillanatokban, amikor Isten szívetekben pihen, semmit sem tagad meg tõletek. / Feltéve, ha olyat kérünk, ami isten akaratával megegyezik, tehát a javunkra válik./ Ha megértitek, mily sokat jelent számomra szívetek - az a hely, ahol nyugalmat találok -, vajon nem adnátok-e át azt Nekem szívesen? Atyátok és Istenetek vagyok, hát meg tudnátok ezt tagadni Tõlem? Ó, ne okozzatok Nekem oly nagy fájdalmat keményszívûségetekkel, hiszen csakis ezt, csupán ennyit kívánok tõletek. Végül még egy óhajomat szeretném kifejezni a Nekem szentelt lelkeknek: a papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnõvéreknek. Az Én szolgálatomra vagytok szentelve, akár szemlélõdõ életet éltek, akár szeretetszolgálatban fáradoztok vagy apostolkodtok. Részemrõl ez a hivatás jóságomból fakadó kiváltság számotokra, részetekrõl pedig jóakaratotok által a hivatástokhoz való hûségen alapul. Ti, akik könnyebben értitek meg azt, hogy mit várok el az emberiségtõl, imádkozzatok, hogy szeretetem mûvét minden lélekben kibontakoztathassam. Ezt kívánom tõletek. Ti ismeritek mindazokat a nehézségeket, amelyeket akár csak egyetlen lélek megtéréséért is le kell küzdeni. Üzenetem által hatékony eszközt kínálok fel nektek és minden embernek, hogy sok-sok lelket megmentsetek. Íme ez az eszköz: Isten megismertetése, megszerettetése és az iránta való tisztelet elmélyítése. Az a kívánságom, hogy ezt ti kezdjétek el. Mily nagy öröm lesz számomra, ha elõször is a papok, szerzetesek és szerzetesnõk házaiba így betérhetek. Mily nagy az örömöm, ha - Atyaként - szeretett gyermekeim közt lehetek! Úgy beszélgetek majd veletek, mint ahogy a jó barátok vagy a jegyesek beszélgetnek egymással. A legbizalmasabb barátotok leszek. Mindenetek leszek, aki minden szükségleteteket betölti. Atyai szeretettel teljesítem majd óhajaitokat, elhalmozlak benneteket jótéteményeimmel s gyöngédségemmel. Szerezzétek meg nekem ezt az örömet, amelyet köztetek kívánok meglelni. Százszorosan meghálálom ezt nektek. Ha méltóképpen fogtok tisztelni Engem, Én is megtisztellek majd benneteket azzal, hogy nagy dicsõséget készítek elõ számotokra Országomban. /40/ A világ világossága vagyok. Ahol világosságomban élnek, ott lesz élet és boldogság, s a mindennapi kenyér is megadatik számukra. Fényem megvilágosítja majd a tévelygõt, a kételkedõt és a tudatlant. Mindnyájatokra ráragyog majd e fény, ó emberek, akik ebben a sötétséggel és bûnnel teli világban éltek. Ha nem élhetnétek világosságomban, az örök kárhozatba zuhannátok. Ez a fény végül minden utat megvilágít majd, amely az igaz katolikus Egyházhoz vezet, különösen legszegényebb gyermekeim számára, akik most még a babonák és féligazságok áldozatai. Hétszeresen Atyaként mutatkozom majd meg: - azok Atyjaként, akik a Földön a legtöbbet szenvednek, a szegény leprások Atyjaként - az elhagyatottak Atyjaként, akiket kirekesztettek a társadalomból és minden emberi közösségbõl - a szomorúak Atyjaként - a betegek, fõleg pedig a haldoklók Atyjaként - minden szükséget szenvedõnek az Atyjaként - valamennyi család Atyjaként, az árvák, az özvegyek, a foglyok, a munkások és az ifjúság Atyjaként - az országok vezetõinek és minden népnek Atyjaként. Akkor mindnyájan részesültök majd nagy jótéteményeimben! És mind látni fogjátok hatalmamat! Fogadjátok mindnyájan isten atyai áldásomat: Különösen te, fiam és helytartóm! Amen. Különösen te, püspök fiam! Amen. Különösen lelkiatyád! Amen. Különösen ti, leányaim, a te nõvéreid! Amen. Különösen egész kongregációd! Amen. S az egész Egyház, a papság és a hívek! Amen. Egészen különleges áldásomat adom a szenvedõ Egyházra! Amen." /41/


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!