Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Eucharisztia tisztelete-„Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éldd át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te.

Az eucharisztia tisztelete „Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éldd át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. ” (Brenner János Anasztáz lelki naplója) A Casciai Szent Rita kolostorban évszázadok óta tisztelnek egy vérző Szentostyát, és minden évben ünnepi körmenetben végighordozzák a városon. Ezt a csodálatos Szentostyát egy bűnbánó pap, Boldog Fidati Simon hagyta a kolostorra. A szentségi Üdvözítő értünk hullatott szent Vére megrázó figyelmeztetésével adta tudtul egy lanyha papnak és minden kortársának, hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget a legnagyobb tisztelet illeti. Egy régi kódex, amelyet 1335-ben kezdtek el írni a perugiai ágostonrendiek kolostorában, fényt derített a vérző Szentostya eredetére. „Kezde remegni és borzadni.” (Márk 14, 33.) „Félt a haláltól, a kíntól, melyet előre látott s megrendült egész valója e borzasztó víziótól. Most érezte, hogy szerette az életet, melybe imádandó lelke oly jól belehelyezkedett. Szíve minden rostjával függött rajta, nem mintha ez a legfőbb jó volna, hanem mert nagy, isteni jó. Ezt az életet fejlesztette ő másokban is; levette róluk a kínt, a szenvedést; gyógyított betegeket. Nem kívánkozott a halálba, a világ fájdalmas megsemmisülési vágya nem hervasztotta soha szép lelkét; a lét neki nem izzó kín… Íme, most a halál borul e szép, ez isteni életre! Jézus fél, reszket, vért izzad. Ime az ember, az istenember, ki mindenben hasonló lett hozzánk, hogy kínjainkban is, félelmeinkben is megsegítsen. Hogyne szánnám meg, hogyne köszönném meg neki!” „1330-ban egy plébánost haldoklóhoz hívtak egy Siena melletti faluban. Ő kivett az áldoztató kehelyből egy Szentostyát és zsolozsmás könyvébe tette. Imakönyvét hóna alá csapta, s elindult a beteghez. Miután meggyóntatta és feloldozta a haldoklót, kinyitotta breviáriumát, hogy megáldoztassa… És micsoda rémülettel látta: a Szentostyából friss vér buzog, elárasztva a könyv lapjait. Kétségbeesetten loholt azonnal Sienába, felkereste a híres ágostonrendi pátert, Fidati Simont, aki ott predikált és mindenféle tudós szent ember hírében állt. Tájékoztatta Isten emberét a történtekről, átnyújtotta a véres zsolozsmáskönyvét a csodás Szentostyával, majd bűnbánóan kérte, oldozza fel bűneitől. Boldog Simon a legmélyebb hódolattal imádta a vérző Szentostyát, majd amikor legközelebb szeretett szülőhelyére, Casciába látogatott, az ottani ágostonos apácák kolostorának ajándékozta. A mai napig ott tisztelik.” Saját kezével szakította ki a breviáriumból a téglalap alakú véres pergamenlapot, melyre a szentostya tapadt, mielőtt Casciába vitte. Milyen gyakran ájtatoskodott és elmélkedett Szent Rita, aki 1417. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepének hajnalán lépte át a kolostor kapuját, e legszentebb vérző szentség előtt! Üdvözítőnk szenvedése volt elmélkedése fő tárgya. Milyen bensőségesen esdekelt bocsánatért és irgalomért, mert lelkiismeretlen emberek mennyiszer válnak szentségtörövé és gyalázkodókká! 1330… Hatszáz év telik el. 1931. december 27. Ezen a napon született Brenner János Szombathelyen. Az iskolák államosítása után Zircen mint ciszterci oblátus érettségizett. Anasztáz néven felvették a novíciusok közé. A szerzetesrendek államosítása után egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója lett. Másodéven, mint a szombathelyi egyházmegye papnövendéke a szombathelyi szemináriumban folytatta teológiai tanulmányait, melyet a szeminárium feloszlatása után Győrben fejezett be. 1955. június 19-én szentelték pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak. Ott írta ezeket a sorokat: „Tudom, hogy szólsz Uram, hogy ki szól, most azt szeretném tudni, mit szólsz. Eritis mihi testes! Nemcsak hirdetni kell az evangéliumi életeszményt, hanem el is kell fogadtatni az életpélda által. Jézus is tanúnak tartja magát. Egész élete tanúságtétel: az igazságról, a jóságról, a szeretetről. Jézusnak minden időben confessorokra van szüksége, a másik a martyr, akire szüksége van.” Még huszonhat évet sem élt… Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték azok, akik az 1956-os forradalom eltiprása után legfőbb ellenségüket az egyház papjaiban látták. Mind ez idáig nem tisztázott körülmények között 1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, melyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrással megölték… A mártír, a tíz nap híján huszonhat évet élt Brenner János boldoggá avatásáért így imádkozhatunk: „Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad ôt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg Őt Egyházadban! Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanúhalála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és szenvedést a Te országodnak eljöveteléért. Krisztus a mi Urunk által. Ámen” Dobos Marianne Imakilenced Brenner János (1931-1957) boldoggá avatásáért 8. nap: Az eucharisztia tisztelete Rendszerváltás után az első hivatalos megemlékezés 1992. december 13-án volt, amikor vértanúsága helyét egy emlékkereszttel jelölték meg. Részlet a Lelki naplóból Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éldd át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni, s ez a tartalom Jézus mélységes, benső, életigényként felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, quia omnia vincit amor (mivel a szeretet mindent legyőz)! Elmélkedés Az Egyház az Eucharisztiából él. Ez az igazság nemcsak a hit mindennapos tapasztalata, hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának lényegét. Az Egyház örömmel tapasztalja az ígéret sokféle és állandó megvalósulását: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,2); de az Eucharisztiában - azáltal, hogy a kenyér és a bor az Úr testévé és vérévé változik - páratlan intenzitással örvendhet e jelenlétnek. Pünkösdtől kezdve, amikor az Egyház, az Újszövetség népe elindult zarándokútján a mennyei haza felé, az Isteni Szentség folyamatosan elrendezi és bizakodó reménnyel tölti el napjait. (II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia, 1.) Kapcsolódó cikkek Imakilenced Úrnapjáig - 9. nap: A vértanúság ajándéka Imakilenced Úrnapjáig - 7. nap: A fiatalok szeretete Imakilenced Úrnapjáig - 6. nap: A család értéke Imakilenced Úrnapjáig - 5. nap: A szolgálat lényege Imakilenced Úrnapjáig - 4. nap: A papság szentsége Imakilenced Úrnapjáig - 3. nap: Hivatásunk felismerése Imakilenced Úrnapjáig - 2. nap: Krisztus követése Imakilenced Úrnapjáig - 1. nap: A fenséges látogató Imakilenced Úrnapjáig - Bevezető


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!