Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

,,Mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz`` (Bölcs 11,23),Számára semmi sem lehetetlen, és akarata szerint rendelkezik művéről; ő a mindenség Ura, melynek rendjét meghatározta, és az teljesen alá van vetve és engedelmeskedik neki. ő a történelem

Katolikus Egyház Katekizmusa - Isten MINDENHATÓSÁGA I S T E N    M I N D E N H A T Ó S Á G A   268 A hitvallásban az összes isteni tulajdonság közül egyedül Isten mindenhatóságáról van szó: ennek megvallása életünk számára nagyon jelentős. Hisszük, hogy ez a mindenhatóság egyetemes, mert Isten, aki mindent teremtett, mindent kormányoz és mindenre képes; szeretettel teljes, mert Isten a mi Atyánk; titokzatos, mert egyedül a hit tudja észlelni, amikor ,,a gyengeségben válik tökéletessé`` (2Kor 12,9).>>222 ,,Mindent, amit csak akart, megcselekedett`` (Zsolt 115,3) 269 A Szentírás gyakran vallja meg Isten egyetemes hatalmát. Istent ,,Jákob Erősének`` (Ter 49,24; Iz 1,24 és másutt) nevezik, ,,a seregek Urának``, ,,Erősnek és Hatalmasnak`` (Zsolt 24,8--10) mondják. Isten azért mindenható ,,az égben és a földön`` (Zsolt 135,6), mert ő alkotta ezeket. Számára semmi sem lehetetlen, és akarata szerint rendelkezik művéről; ő a mindenség Ura, melynek rendjét meghatározta, és az teljesen alá van vetve és engedelmeskedik neki. ő a történelem Ura: a szíveket és a eseményeket akarata szerint kormányozza: ,,Mindig megvan rá a módod, hogy megmutasd nagy hatalmadat, és ki tudna ellene szegülni karod erejének`` (Bölcs 11,21). >>303 ,,Mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz`` (Bölcs 11,23) 270 Isten mindenható Atya. Atyasága és hatalma kölcsönösen megvilágítják egymást. Atyai mindenhatóságát azáltal mutatja meg, hogy gondoskodik rólunk; hogy gyermekeivé fogad minket (,,...atyátok leszek, ti pedig fiaim és leányaim lesztek, mondja a mindenható Úr``: 2Kor 6,18); mindenhatóságát végtelen irgalmával is megmutatja, mert hatalma elsősorban abban nyilvánul meg, hogy szívesen megbocsátja bűneinket. >>2777, >>1441 271 Az isteni mindenhatóság soha nem önkényes: ,,Istenben ugyanis a hatalom és a lényeg, az akarat és az értelem, a bölcsesség és az igazságosság ugyanaz. Ezért semmi nincs Isten hatalmában, ami nem lehetne benne szent akaratában és bölcs értelmében.``   Isten látszólagos tehetetlenségének misztériuma 272 Istenbe, a mindenható Atyába vetett hitet próbára teheti a rossz és a szenvedés megtapasztalása. Néha úgy tűnik, Isten távol van és képtelen a rosszat megakadályozni. Az Atyaisten mindenhatóságát a legtitokzatosabb módon nyilatkoztatta ki Fiának önként vállalt megaláztatásában és föltámadásában, melyek által legyőzte a rosszat. Így a megfeszített Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége, ,,mert Isten balgasága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél`` (1Kor 1,24--25). Krisztus föltámadásában és fölmagasztalásában az Atya véghezvitte ,,hatalmas erejének cselekedetét``, és megmutatta, ,,milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, akik hiszünk`` (Ef 1,19--22). >>309, >>412, >>609, >>648 273 Egyedül a hit képes ragaszkodni Isten mindenhatóságának titokzatos utaihoz. Ez a hit dicsekszik a maga gyengeségeivel és magára vonja Krisztus hatalmát. E hitnek a legragyogóbb példája Szűz Mária, aki hitte, hogy ,,Istennél semmi sem lesz lehetetlen`` (Lk 1,37), és magasztalni tudta az Urat, mert ,,nagy dolgot tett énvelem, aki hatalmas, és szent az ő neve`` (Lk 1,49). >>148 274 ,,Semmi sem tudja úgy megerősíteni hitünket és reményünket, mint szívünk mélységes meggyőződése arról, hogy Isten mindenre képes; és ezek után bármit kell hinnünk, bármilyen nagy és csodálatos legyen az, bármennyire meghaladja a dolgok rendjét és módját, az emberi értelem, miután befogadta a mindenható Isten ismeretét, habozás nélkül könnyen elfogadja.``>>1814, >>1817   Összefoglalás 275 Jóbbal, az igazzal együtt valljuk: ,,Tudom, hogy mindent megtehetsz, és semmiféle gondolat nincs rejtve előtted`` (42,2). 276 Az Egyház a Szentírás tanúságához hűségesen gyakran irányítja könyörgését a ,,mindenható és örök Istenhez`` (,,mindenható, örökkévaló Isten ...`` ), mert szilárdan hiszi, hogy ,,Istennél semmi sem lesz lehetetlen`` (Lk 1,37). 277 Isten a mindenhatóságát mutatja meg azáltal, hogy megtérít minket bűneinkből és a kegyelem által visszafogad barátságába. (,,Istenünk, ki mindenhatóságodat leginkább azzal mutatod meg, hogy irgalmas és könyörületes vagy hozzánk.``) 278 Aki nem hisz Isten mindenható szeretetében, hogyan hihetné, hogy az Atya meg tudott teremteni, a Fiú meg tudott váltani és a Szentlélek meg tud szentelni bennünket. --------------------------------------------------------


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!